[vc_row][vc_column][vc_column_text]

釘釘下載- 國際標準版 Ding Talk Download

功能最完善版本  This version for its full features 


手機版 for Mobile Phone

 

 

  

電腦版 For Computer Device

 

 

 

 

💻釘釘快速上手操作篇 Operational Menu

🎍 初始設定:(初始設定:語言、大頭照、文字大小、音樂/視頻)
https://vimeo.com/user138000611/review/575269756/f52c694bc2

🎍 進階設定:(自動翻譯、加入直播、免干擾設定、打卡、電腦安裝、觀看群公告)
https://vimeo.com/user138000611/review/568077274/ff1b9de370

🎍 進階設定:(如何連結電視)
https://vimeo.com/user138000611/review/568077779/f344a70b3a